Category: Materijali sa edukacija
Strana 4 od 6
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. PROMOCIJA I ODNOSI SA MEDIJIMA ZA MALE I SREDNJE POLJOPRIVREDNE PROZIVOĐAČE I FARME - DR DARKO TADIĆ
Date 2017-05-18
File Size 3.59 MB
Download 333
 1. Izrada_biznis_planova UVOD - prof. dr Zorica Vasiljević
 2. Investicije osnovni pojmovi i definicije - prof. dr Zorica Vasiljević
 3. Ekonomsko-finansijska analiza u pripremi biznis planova i investicionih projekata - prof. dr Zorica Vasiljević
 4. Metode za ocenu ekonomske efektivnosti (profitabilnosti) investicija - prof. dr Zorica Vasiljević
 5. Dinamičke metode za ocenu ekonomske efektivnosti investicija - prof. dr Zorica Vasiljević
 6. BP_proizvodnja mleka - primer - prof. dr Zorica Vasiljević
 7. BP_proizvodnja jabuke - primer - prof. dr Zorica Vasiljević
 8. BP_1_model - prof. dr Zorica Vasiljević
 9. BP_2_model - prof. dr Zorica Vasiljević
 10. FINANSIRANJE I FINANSIJSKI ASPEKTI BIZNIS PLANA - MOGUĆI OBLICI FINANSIRANJA U PRAKSI - prof. dr Zorica Vasiljević
 11. Finansiranje poljoprivrednog sektora u R.Srbiji - prof. dr Zorica Vasiljević
 12. RIZIK I NEIZVESNOST U PROJEKTOVANJU INVESTICIJA - prof. dr Zorica Vasiljević
 13. Primer za vezbu 1 BP_mehanizacija - prof. dr Zorica Vasiljević
 14. Primer za vezbu 4 BP_povrće - prof. dr Zorica Vasiljević
 15. Primer za vezbu 2 BP_mehanizacija i osnovno stado - prof. dr Zorica Vasiljević
 16. Primer za vezbu 3 BP_tov junadi - prof. dr Zorica Vasiljević
Date 2017-05-18
File Size 31.33 MB
Download 303
 1. GreenSeeker - Utvđivanje potrebe biljaka za azotnim đubrivom pomoću optičkih senzora - Bogdan Garalejić
 2. Nitraček 404 - Uputstvo za rukovanje i održavanje
 3. N- TESTER MINOLTA SPAD 520 PLUS - Uređaj za merenje potrebe useva za azotnim hranivom (korišćenje u proizvodnji) - Bogdan Garalejić
Date 2017-05-18
File Size 25.52 MB
Download 362
 1. Interakcija biljke insekti i Dvv - dr Snežana Tanasković
 2. Ostrinia nubilalis - poznata ili nepoznata štetočina - dr Snežana Tanasković
 3. Mogućnosti primene ekološkog menadžmenta u suzbijanju štetočine kukuruza - Diabrotica virgifera virgifera LeConte - dr Slađan Stanković
 4. ZAVRŠNA UPUTSTVA - dr Snežana Tanasković
Date 2017-05-16
File Size 23.43 MB
Download 243
 1. Metodologija sprovođenja pilot istraživanja o voćnjacima - Jelena Perać
Date 2017-04-24
File Size 1.47 MB
Download 225
 1. Pravni okvir - jaka alkoholna pića - Kolinda Hrehorović, Milan Ćuprić
 2. Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta - prof. dr Ninoslav Nikićević
 3. Voćne rakije u Evropi - proizvodnja, kvalitet, propisi - Branko Popović
 4. Tržište i plasman robe Mogućnost udruživanja i zajedničke proizvodnje - dr Ivan Urošević
Date 2017-04-24
File Size 41.28 MB
Download 1.139
 1. Pretpristupni fondovi EU - doc. dr Andrea Katić
 2. Projektna dokumentacija i troškovi projekta - doc. dr Andrea Katić
 3. Projektni ciklus i pristup logičke matrice - doc. dr Andrea Katić
 4. Primeri dobre prakse - doc. dr Andrea Katić
Date 2017-04-24
File Size 17.6 MB
Download 191
 1. Analiza aktera
 2. Vežba - Identifikacija stejkholdera
 3. Vežba - Predstavljanje partnera
Date 2017-04-24
File Size 226.21 KB
Download 116
 1. Značaj „ruralnih“ komunikacija i izazovi za njihovu primenu - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
 2. Uloga i koncept partnerskog načina delovanja u ruralnom razvoju - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
 3. Kako izgraditi uspešan odnos sa ostalim akterima koji imaju isti ili sličan interes u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja? - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
 4. LEADER metod – inkluzivni i integrisani pristup odozdo na gore ruralnom i regionalnom razvoju - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
 5. LAG shema u Kujavsko-Pomorju koja se finansira iz više izvora kao primer pristupa odozdo na gore ruralnom razvoju na regionalnom nivou - Rišard Kaminjski
 6. Motivisanje pojedinaca, zajednice i drugih partnera da preduzmu akciju u ruralnim područjima - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
 7. Metode komunikacije sa akcentom na karakteristike i veštine savetodavaca koje su važne kako bi se motivisali drugi da deluju - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
 8. Dobra praksa učešća AAS u ruralnom razvoju: promovisanje tzv. terapeutskih farmi (care farms) kao novog izvora prihoda u ruralnim područjima - Rišard Kaminjski
 9. Poljoprivredna savetodavna služba u Poljskoj - dr Henrik Skornicki
 10. Prednosti i slabosti 3 sektora - Rišard Kaminjski, Ireneuš Kaminjski
Date 2017-04-24
File Size 10.94 MB
Download 190
 1. POTENCIJAL I AGRO-BIOMASE ZA OPTIMIZACIJU TROŠKOVA PROIZVODNJE ENERGIJE NA FARMAMA - Hermann Wieser

Date 2017-04-24
File Size 12.91 MB
Download 190