Category: PSSS Loznica
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Demo ogled silažnog kukuruza i kalkulacija silaže- Dušan Despotović
2. Perspektiva proizvoda sa dodatom vrednošću- Milica Popadić
3. Samozagrejavanje zrna u skladištima - Milenko Đurić
4. Preventivna zaštita u ovčarskoj proizvodnji - Gordana Vujaklija
5. Sertifikacija u organskoj proizvodnji- Zlatica Krsmanović
6. Rezidba šljive- Veljko Stepanović
7. Krvava vaš (Eriosoma lanigerum -Jelena Nevzatović
8. Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022.godini- Živko Stefanović

Date 2022-03-27
File Size 960.98 KB
Download 7

1. Šta treba znati pred setvu pšenice - Dušan Despotović
2. Potrebni uslovi za gajenje lekovitog bilja - Milica Popadić
3. Preporuke vezane za zaštitu kukuruza od mikotoksina - Milica Popadić
4. Potrebe, količine i vreme primene mineralnih đubriva za kukuruz - Milenko Đurić
5. Savremeni rasipači mineralnih đubriva - Milenko Đurić
6. Uticaj i značaj ishrane na reprodukciju - Gordana Vujaklija
7. Prerada mleka u domaćinstvu – domaći beli meki sir - Gordana Vujaklija
8. Gajenje borovnice na području PSSS Loznica - Zlatica Krsmanović
9. Podizanje zasada maline - Zlatica Krsmanović
10. Tehnika sadnje voćaka - Veljko Stepanović
11. Značaj i potrebe za fosforom u voćarstvu - Veljko Stepanović
12. Skladištenje i čuvanje uskladištenih proizvoda - Jelena Nevzatović
13. Krompirov moljac (Phthorimea operculella) - Jelena Nevzatović
14. Upravljanje rizicima u poljoprivredi i osiguranje proizvodnje - Živko Stefanović
15. Podsticaj za izgradnju objekata, nabavku mašina, mehanizacije i opreme u sektoru ruralnog turizma - Živko Stefanović
 

Date 2022-01-04
File Size 5.81 MB
Download 16

1. Značaj postrne setve soje - Dušan Despotović  
2. Ispoštovati plodored u gajenju višegodišnjih leguminoza - Milica Popadić
3. Mogućnosti korišćenja interneta u poljoprivredi- Milica Popadić
4. Nova uljana kultura u setvenoj strukturi gazdinstva- Milenko Đurić
5. Sejalice za direktnu setvu - Milenko Đurić
6. Značaj i uloga identifikacije grla - Gordana Vujaklija
7. Elementi  mikroklime u ovčarniku/kozarniku - Gordana Vujaklija
8. Nega zasada maline posle berbe - Zlatica  Krsmanović
9. Priprema zemljišta za podizanje zasada voća - Zlatica  Krsmanović
10. Sadnja jagode - Veljko Stepanović
11. Berba jabuke - Veljko Stepanović
12. Zaštita višnje i trešnje nakon berbe - Jelena Nevzatović
13. Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) -  Jelena Nevzatović
14. IPARD II- Šesti  Javni poziv za Meru 1 - Živko  Stefanović
15. Penzijsko invalidsko osiguranje poljoprivrednika - Živko  Stefanović

Date 2021-09-29
File Size 2.03 MB
Download 30

1. Uslovi uspevanja krastavca  - Dušan  Despotović  
2. Žuti zvezdan – nepravedno zapostavljena stočna hrana- Milica Popadić
3. Organska proizvodnja stočne hrane na detelinsko-travnim smešama- Milica Popadić
4. Kultiviranje kukuruza i soje- Milenko Đurić
5. Prednosti međuredne kultivacije i tipovi kultivatora - Milenko Đurić
6. Selekcija u kozarstvu - Gordana Vujaklija
7. Ishrana jaradi u organskoj proizvodnji - Gordana Vujaklija
8. Higijenom do bezbednih plodova maline i kupine- Zlatica  Krsmanović
9. Uklanjanje prvih serija mladih izdanaka maline- Zlatica  Krsmanović
10. Nega zasada borovnice u godini posle sadnje- Veljko Stepanović
11. Nega zasada jagode posle berbe- Veljko Stepanović
12. Moljac paradajza – Tuta absoluta- Jelena Nevzatović
13. Aktuelna zaštita maline-  Jelena Nevzatović
14. Podsticaji MPŠV za nabavku kvalitetnih priplodnih grla - Živko  Stefanović
15. Bespovratna sredstva za konkurentnu poljoprivredu u okviru SKAP projekta
- Živko  Stefanović

Date 2021-06-28
File Size 1.69 MB
Download 43

1. Praktična primena optičkog uređaja GreenSeeker  - Dušan  Despotović  
2. Malčiranje zemljišta - Milica Popadić
3. Sočivo kao alternativna biljna vrsta - Milica Popadić
4. Digitalizacija u poljoprivredi- Milenko Đurić
5. Vreme setve kukuruza  - Milenko Đurić
6. Poslovi u pčelinjaku u martu mesecu   - Gordana Vujaklija
7. Pojam i vrste zadruge   - Gordana Vujaklija
8. Rezidba za formiranje uzgojnog oblika šljive   - Zlatica  Krsmanović
9. Zasnivanje organskog zasada voća   - Zlatica  Krsmanović
10. Sadnja voćaka i izbor sadnog materijala  - Veljko Stepanović
11. Zaštita voćnih zasada pre kretanja vegetacije  - Jelena Nevzatović
12.  Malinina muva galica – Lasioptera  rubi  -  Jelena Nevzatović
13. Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava i osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji - Živko  Stefanović
14. Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini - Živko  Stefanović

Date 2021-06-28
File Size 6.54 MB
Download 49

1. Osnovna obrada, mineralna ishrana za proizvodnju pasulјa - Dušan  Despotović  
2. Izbor smeša trava za veštačke livade- Milica Popadić  
3. Manje korišćeni tipovi  plugova za osnovnu obradu zemlјišta - Milenko Đurić
4. Autohtone rase svinja- Gordana Vujaklija
5. Aktuelni radovi u voćnjacima- Zlatica  Krsmanović
6. Kvalitet sadnica za podizanje zasada - Velјko Stepanović
7. Suzbijanje glodara u zimskom periodu- Radmila Ćalić  
8. Penzijsko invalidsko osiguranje polјoprivrednika- Živko  Stefanović

Date 2020-12-18
File Size 991.54 KB
Download 110

1. Priprema plastenika za zimu- Dušan  Despotović  
2. Sušenje i čuvanje kukuruza u zrnu- Milica Popadić  
3. Značaj osnovne obrade zemlјišta- Milenko Đurić
4. Savremena proizvodnja koza na malim gazdinstvima- Gordana Vujaklija
5. Jesenje đubrenje malinjaka- Zlatica  Krsmanović
6. Pravilan izbor sadnica voćaka - Velјko Stepanović
7. Dezinfekcija plastenika- Radmila Ćalić  
8. Nadoknada polјoprivrednicima po osnovu poreza na dodatu vrednost- Živko  Stefanović

Date 2020-11-09
File Size 1.08 MB
Download 115


1. Sejati samo deklarisano seme- Dušan  Despotović  
2. Diverzifikacija u polјoprivredi- Milica Popadić  
3. Agrotehnika tritikalea- Milenko Đurić
4. Zadrugarstvo- Gordana Vujaklija
5. Vinogradarski registar- Zlatica  Krsmanović
6. Krečenje voćnih stabala- Velјko Stepanović
7. Značaj plavog prskanja i krečenja stabala u jesen- Radmila Ćalić  
8. Podrška polјoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi- Živko  Stefanović

Date 2020-10-08
File Size 1.19 MB
Download 119

1. Pravilno siliranje kukuruza- Dušan  Despotović  
2. Konzervacijska obrada zemlјišta za setvu strnih žita- Milica Popadić  
3. Mikrobiološki preparati za razlaganje žetvenih ostataka- Milenko Đurić
4. Priplodne junice- Gordana Vujaklija
5. Značaj humusa za bilјke- Zlatica  Krsmanović
6. Proizvodnja rakije od šlјive – Velјko Stepanović
7. Zaštita maline i kupine posle berbe - Radmila Ćalić  
8. IPARD podsticaji za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja- Živko  Stefanović

Date 2020-09-25
File Size 1.48 MB
Download 101

1. Vreme vađenja krompira- Dušan  Despotović  
2. Mogućnosti ispitivanja kvaliteta silaže - Milica Popadić  
3. Postupci sa strništem- NE PALI STRNјIKU!- Milenko Đurić
4. Uticaj  visokih temperatura na muzna goveda- Gordana Vujaklija
5. Magnezijum u ishrani voća- Zlatica  Krsmanović
6. Kalijum u ishrani bilјaka– Velјko Stepanović
7. Suzbijanje sovica i kukuruznog plamenca- Radmila Ćalić  
8. Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje- Živko  Stefanović

Date 2020-08-07
File Size 580.91 KB
Download 97