ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Više
07 okt 2019 14:23 #38888 od Milošević Mirjana
Подстицаји обухватају програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, као и сектору воћа и поврћа и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду, као и набавку контролних маркица за млеко, односно месо, у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.
Општи услови за остваривање права на подстицаје су да:
1) је инвестиција која је предмет захтева у потпуности реализована у периоду од 1. јануара 2019. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје у складу са Правилником и Јавним позивом,
2) инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје реализује у објекту који користи на основу права својине или на основу права закупа, односно уступања на коришћење без накнаде, у периоду од најмање пет година почев од 2019. године за коју подноси захтев остваривање права на подстицаје,
3) нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја субвенција и кредита,
5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода,
6) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,
7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,
8) је вредност инвестиција у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 400.000 динара.
Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за остваривање права на подстицаје у периоду од од 15. јула до 15. новембра 2019.године преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.
Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.
Саветодавац Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.380 sekundi
Powered by Kunena Forum