Zahtev za odobravanje podsticaja

Više
30 dec 2021 01:13 #48596 od Stefanović Dejan
Zahtev za odobravanje projekta čine čitko popunjen obrazac zahteva i prateća dokumentacija, koja se navodi u okviru svakog Javnog poziva za određenu meru.
Uverenja i potvrde koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva, prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
UAP – IPARD agencija bez razmatranja odbacuje svaki zahtev za odobravanje projekta koji je podnelo lice koje ne može da se kvalifikuje kao korisnik IPARD podsticaja u okviru određene mere, kao i svaki preuranjeni ili neblagovremeni zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu.
UAP – IPARD agencija po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
U cilju izbegavanja nepredviđenih situacija, npr. izmirenja svih poreskih dugovanja, pa i minimalnih, preporuka je da određenu dokumentaciju podnosilac zahteva pribavi samostalno.
Svi podaci prijavljeni u RPG treba da budu tačni i u skladu sa trenutnim stanjem na gazdinstvu. Takođe, podnosilac zahteva bi trebalo da proveri da li je u potpunosti izmirio dugovanja prema MPŠV nastala po osnovu ranije ostvarenih podsticaja ili kredita.

Dokumenta koja dokazuju ispunjenost kriterijuma rangiranja poželjno je priložiti uz zahtev za odobravanje projekta, jer u slučaju ograničenog budžeta mogu biti od velikog značaja u slučaju da se sprovodi postupak rangiranja. UAP – IPARD agencija može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.449 sekundi
Powered by Kunena Forum