ИПАРД Мера 7-услови и стандарди

Više
29 sep 2021 09:48 #47445 od Ševarlić Radovan
Право на ИПАРД подстицаје у оквиру МЕРЕ 7 остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу. Право на ИПАРД Подстицаје имају:
1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Предузетници и правна лица остварују подстицаје и под следећим условима:
1) је уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;
3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева;
4) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;
5) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.
Подносиоци захтева могу остварити право на подстицаје у оквиру ове мере под условом да се инвестиција реализује у руралном подручју, да укупан број индивидуалних лежаја није већи од 30, да нема неизмирених обевеза по основу јавних прихода, да је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву-физичка лица, док правна лица и предузетници могу имати право закупа над објектима, да има прикупљене одговарајуће понуде, да услови за остваривање права нису вештачки створени, да инвестиција није финансирана из других извора.
Минимални национални стандарди које подносиоци захтева морају да испуне дефинишу:
1) Закон о туризму
• Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
• Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
• Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству
2) Закон о угоститељству;
3) Закон о пољопривреди и руралном развоју;
4) Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
5) Закон о планирању и изградњи;
6) Закон о општем управном поступку.
Дипл.ин Радован Шеварлић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.418 sekundi
Powered by Kunena Forum