Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta -Mera 3

Više
16 sep 2021 10:12 #47157 od Starinac Zoran
Уз захтев по четвртом Јавном позиву доставља се следећа документација:
1) пословни план
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у
односу на годину у којој се подноси захтев;
3) понуде
4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од
надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту
подносиоца захтева;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од
стране надлежне пореске управе;
6) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне
регистре;
7) последњи биланс успеха за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне
делатности;
8) последњи порески биланс – ПБ2 за лице које је обвезник пореза на приход од
самосталне делатности;
9) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције,
односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног
листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен
катастар непокретности;
10) ако подносилац захтева није власник земљишта на којем се врши изградња,
доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, закључен са
закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање десет
година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је катастарска парцела
предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа,
односно права коришћења;
11) ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције,
доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са
закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање десет
година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат предмет
закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно
права коришћења;
12) изјаву подносиоца захтева да као независан привредни субјекат или заједно са
партнерским или повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног
субјекта у складу са Правилником .
.

За инвестиције у изградњу објеката доставља се:

1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење,
са предмером и предрачуном радова, у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња;
2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.
За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат,
, доставља се и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова или
употребна дозвола у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу
са законом којим се уређује озакоњење објеката.
За инвестиције у набавку линије за прераду пољопривредних производа доставља се
техничко-технолошки пројекат.
За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације из става 1. овог
члана, доставља се и претходна студија оправданости или студија оправданости у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње
електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству
образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне
енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.


Поред наведене документације
доставља се и:
1) копија решења о упису у Виноградарски регистар у складу са прописима којима
се уређује вино – за инвестиције у сектору грожђа;
2) копија акта о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене
хране – за инвестиције у секторима млека, меса и јаја;
3) копија решења о упису у Регистар одобрених објеката у складу са прописима
којима се уређује ветеринарство – за инвестиције у сектору јаја.
За инвестиције у изградњу објекта на којем су поједине врсте радова реализоване пре
подношења захтева за одобравање пројекта, поред документације из ст. 1–4. и става 8. овог члана,
доставља се и привремена ситуација са грађевинском књигом за изведене радове у складу са
прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака
грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до
дана подношења захтева за одобрење пројекта
Захтеви по овом Јавном позиву подносе се у року од 16. августа 2021. године до 29.
октобра 2021. године.
Дипл.инж АЕ Зоран Старинац
ПССС Крушевац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.413 sekundi
Powered by Kunena Forum