ИПАРД, Пети Јавни позив за Меру 1

Više
25 dec 2019 09:25 #39720 od Prvulović Teodor
Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја – Пети Јавни позив за Меру 1, после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта, у складу са Правилником.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање исплате по овом Јавном позиву.

Документација уз Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја

Уз захтев за исплату , корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију у папирној и електронској форми:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе, односно, изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка;
7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;
11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту биља из прописа у секторима воћа, поврћа, грожђа и осталих усева који су усклађени са прописима Европске уније;
12) акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;
13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са прописима Европске уније;
14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услове у погледу добробити животиња, осим код пољопривредних газдинстава површине до 15 ha у сектору воћа и поврћа за која се не тражи испуњеност ових услова, као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека, меса и јаја;
15) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
За инвестиције у изградњу и опремање објекта, доставља се и: употребна дозвола, извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.
За инвестиције у изградњу објекта, доставља се и:
1) уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у изградњу објекта;
2) грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима којим се уређује планирање и изградње за инвестиције у изградњу објекта;
3) окончана ситуација за изведене радове за инвестиције у изградњу објекта.
Ако је предмет инвестиције специјализовано транспортно возило корисник подстицаја, доставља и фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја.
Подносиоци захтева који су дали изјаву о похађању обуке достављају и потврду о завршеној обуци.
Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстицаја доставља изјаву добављача да је испоручена роба нова, а ако је предмет инвестиције набавка механизације и изјаву добављача да његова емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу 2 – Листа стандарда емисије издувних гасова.
Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, достављају и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, као и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему заједно са Закључним листом издатим на дан подношења захтева за исплату.
За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у обрасцу захтева за одобравање исплате.

Teodor Prvulovic PSSS Negotin

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.513 sekundi
Powered by Kunena Forum