ИПАРД - ПЕТИ ЈАВНИ ПОЗИВ (рокови за подношење захтева и потребна документациј

Više
18 dec 2019 08:55 #39579 od Pipović Neđeljko
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора.

Рок за подношење захтева за одобравање пројекта

Захтев по овом јавном позиву подноси се у року од 24. септембра 2019. године до 23. децембра 2019. године.

Документација уз Захтев за одобравање пројекта
Уз захтев потребно је доставити следећу документацију:
1) пословни план, у складу са чланом 12. Правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:
(1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или
(2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или
(3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, или
(4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
4) понуде, а ако се односе на инвестиције у набавку механизације, понуде које садрже и податке о емисији издувних гасова;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности;
8) ако подносилац захтева није власник земљишта односно објекта које је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта односно објекта, који је уписан у катастар непокретности, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.
Предузетник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и:
1) последњи биланс успеха;
2) последњи јавно објављени порески биланс, на обрасцу пореске пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на приход од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање (Образац ППДГ-1С).
Поред документације из става 1.овог члана, индивидуални пољопривредник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и:
1) последњи биланс успеха;
2) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.
Поред документације из става 1.овог члана, индивидуални пољопривредник који води књиге по систему двојног књиговодства доставља и:
1) последњи јавно објављени биланс успеха;
2) последњи јавно објављени биланс стања;
3) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.393 sekundi
Powered by Kunena Forum