Мера ИПАРД II- Vladica Stefanović

Više
13 dec 2019 11:18 - 13 dec 2019 11:25 #39515 od Stefanović Vladica
Мера ИПАРД II

Пети Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, као и изградњу објеката. Pок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од од 24. септембра до 23. децембра 2019. године.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора. Обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа, осталих усева (одређене врсте житарица и индустријског биља), грожђа и јаја.
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 3.890.326.056 динара, а висина подстицаја износи од 60 одсто до 70 одсто прихватљивих трошкова инвестиције, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник и да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју.
Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа, осталих усева, грожђа и јаја могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5.000 до 1.000.000 евра.
Документација уз Захтев за одобравање пројекта
Уз захтев из члана 2. Јавног позива доставља се следећа документација:
1) пословни план, у складу са чланом 12. Правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:
(1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или
(2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или
(3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, или
(4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8. Правилника, а ако се односе на инвестиције у набавку механизације, понуде које садрже и податке о емисији издувних гасова;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности;
8. ако подносилац захтева није власник земљишта односно објекта које је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта односно објекта, који је уписан у катастар непокретности, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.


Примери добрих ИПАРД пројекта
Пере Бенчик долази из Региона Војаводине. Учествовао је на Првом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације. Уз ИПАРД подршку је набавио две двоосовинске тракторске приколице и рол пресу за сено. Сектор млеко
Драгиша Ковачевић је први корисник коме су исплаћена ИПАРД средства. Долази из Региона Војаводине и учествовао је на Првом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације у сектору воћа. Набавио је самоходни тресач вишања.

Информације преузете са сајта управе за аграрна плаћања.
На основу наведених примера, пољопривредним произвођачима се препоручује уколико имају потребе за куповином нове механизације и опреме, мера ИПАРД II може да буде добро решење.

Дипл.инг.пољопривреде Владица Стефановић
Last edit: 13 dec 2019 11:25 by Stefanović Vladica.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.551 sekundi
Powered by Kunena Forum