Четврти јавни позив за набавку новог трактора-Роберт Ширтов

Više
08 okt 2019 12:22 - 08 okt 2019 12:25 #38894 od Širtov Robert
Четврти јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољоппривредних газдинстава у набавку новог трактора

Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора, са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину,
Захтев се подноси у року од 24. септембра 2019. године до 25. новембра 2019. године
Документација уз Захтев за одобравање пројекта
Уз захтев доставља се следећа документација:
1) пословни план, у складу са чланом 12. Правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то: (1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или (2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или (3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, или (4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
4) понуде које се односе на инвестицију у набавку новог трактора треба да садрже и податке о емисији издувних гасова;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности;
- ако подносилац захтева није власник земљишта односно објекта које је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта односно објекта, који је уписан у катастар непокретности, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

Роберт Ширтов ПССС"Врање"
Last edit: 08 okt 2019 12:25 by Širtov Robert.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.390 sekundi
Powered by Kunena Forum