Suzbijanje korova u usevu soje-Ljijana Jeremić

Više
09 apr 2020 11:31 #40996 od Jeremić Ljiljana
Uspešnost suzbijanja korova u usevu soje zavisi od primene agrotehničkih mera.Potrebno je primeniti mere: plodored, blagovremenu i kvalitetnu obradu zemljišta.Veliki značaj ima osnovna obrada zemljišta, duboko oranje koje utiče na smanjenje količine semena jednogodišnjih korova i vegetativnih organa za razmnožavanje višegodišnjih korova. Кvalitetno izvedena osnovna obrada kao i predsetvena priprema zemljišta je preduslov za visoku efikasnost drugih mera u suzbijanju korova(primena herbicida posle setve a pre nicanja useva i korova).Pravilna primena đubrenja i drugih mera obezbeđuje optimalne uslove za rast i razvoj soje.Bitan je i pravilan izbor i primena herbicida.
Soja je usev koji je osetljiv na prisustvo korova u početnim fazama razvoja ( prvih šest nedelja) korovi mogu ometati žetvu, indirektno mogu dovesti do gubitaka prinosa i smanjenja kvaliteta semena.
U cilju efikasnog suzbijanja korova treba uvek koristiti deklarisano seme soje, organska đubriva i mašine bez semena korova, potrebno je suzbijati korove u usevu pre nego što prouzrokuju direktne štete i onemogućiti ih da plodonose . Jedna od mera je i suzbijanje korova na neobradivim površinama u blizini polja da bi se sprečilo njihovo širenje u usevu.
Međuredna kultivacija je veoma zastupljena mehanička mera u suzbijanju korova, koja je takođe pogodna za razbijanje pokorice, aeraciju zemljišta, povećanje aktivnosti zemljišne mikroflore i smanjenje gubitaka zemljišne vlage. Odlaganje primene ove mere za nekoliko dana može značajno da umanji efikasnost mehaničkih mera suzbijanja korova.

Hemijske mere suzbijanje korova u soji

Adekvatan izbor i primena herbicida posle setve a pre nicanja useva, u povoljnim uslovima za njihovo delovanje, obezbeđuje nesmetan rast biljaka soje u prvih 4-6 nedelja. Njihova efikasnost zavisi od: prisutnih korova, vrste i osobina herbicida, primenjene količine, mehaničkog sastava zemljišta (sadržaja humusa, gline, peska), količine i rasporeda padavina, kvaliteta obrade zemljišta, prisustva žetvenih ostataka i dr.
Od herbicida koji se primenjuju posle setve a pre nicanja soje, preporučujemo jednu od sledećih kombinacija na bazi a.m. dimetanamid Frontier super -1-1,4 l/ha+ a.m. metribuzin-Sencor plus 0,35-0,5 l/ha, a.m. s-metolahlor –Dual gold 960-EC,Mont,Basar 1,4-1,5 l/ha + Sencor plus 0,35-0,5 l/ha; Dual gold 960-EC,Mont,Basar 1,4-1,5 l/ha +a.m.metrobromuron Proman 2-2,5 l/ha.Ovaj tretman se primenjuje u cilju suzbijanja semenskih uskolisnih i širokolisnih korova.
Ukoliko su u usevu soje prisutni travni korovi u velikoj brojnosti kao i višegodišnji travni i širokolisni korovi potrebno je u cilju suzbijanja ovih korova koristiti herbicide posle nicanja soje i korova u kombinaciji sa međurednim kultiviranjem
Višegodišnje širokolisne korove kao što su palamida i poponac bolje je suzbijati u predusevima kao što je kukuruz ili na strništu.
Na efikasnost herbicida koji se primenjuju posle nicanja utiču:vrsta korova,faza razvoja,vrsta herbicida,vreme primene,količina herbicida,vreme zadržavanja herbicida na listu ,relativna vlažnost,temperatura vazduha.Кorovi se suzbijaju u ranim fazama rasta. Da bi se ostvarilo efikasnije suzbijanje većeg broja korovskih vrsta potrebno je primeniti kombinacije herbicida: (na bazi a.m.bentazon)-Basagran, Savazon,Galbenon-1,5-2l/ha +(a.m.imazamoks)-Pulsar 40,Passat-0,7-0,8 l/ha, Basagran, Savazon,Galbenon-1,5-2l/ha+Pulsar40,Passat-0,6-0,7l/ha+(a.m.tifensulfuron-metil-Harmony, Okvir,Piano 6-8 g/ha).Optimalno vreme suzbijanja korova je kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 lista.Ako u usevu soje ima travnih korova(pirevina,divlji sirak) potrebno je primeniti neki od herbicida kao što su:na bazi a.m.kletodin-Кletox,Rafal i drugi u količini od 1,5-2 l/ha.
Herbicidi za suzbijanje širokolisnih herbicida ne smeju se mešati i zajedno primeniti sa herbicidima za suzbijanje travnih korova već se primenjuju odvojeno zbog boljeg suzbijanja korova i bolje selektivnosti prema soji.
Herbicidi koji se primenjuju posle nicanja soje ne treba primenjivati u uslovima stresa (na t nižim od 15°S i višim od 25°S.Herbicide treba primeniti kasno popodne kada je najbezbednija primena po usev i najbolji su preduslovi za usvajanje i delovanje herbicida na korove.Međuredno kultiviranje treba da se obavi 10-14 dana posle primene herbicida.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.386 sekundi
Powered by Kunena Forum