Upis u Vinogradarski registar

Više
25 dec 2018 10:02 #35458 od Milinković Jovan
Upis u vinogradarski registar je zakonska obaveza i vezan je za sledeće Zakone i Pravilnike
Zakon o vinu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12)
- Prаvilnik о tеhničkim i kаdrоvskim uslоvimа kоје trеbа dа ispunjаvа stručnа оrgаnizаciја zа vоđеnjе Vinоgrаdаrskоg rеgistrа, kао i о mеtоdаmа оbаvlјаnjа pоslоvа vеzаnih zа Vinоgrаdаrski rеgistаr („Sluţbеni glаsnik RS“, brој 46/10 I 27/15)
- Prаvilnik о sаdržini i nаčinu vоđеnjа Vinоgrаdаrskоg rеgistrа, kао i о оbrаscu zаhtеvа zа upis u Vinоgrаdаrski rеgistаr („Službеni glаsnik RS“, br. 33/10, 9/14)
- Uredba Komisije (EK) 436/2009,
- Bivša: Uredba Saveta (EEK) 1234/2007 – Uredba Komisije (EK) 491/2009 – dopune
- Uredba (EU) 1308/2013
Povezanost:
- Pravilnik o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije
(„Službеni glаsnik RS“, br. 45/15)
Uređenje (tehnička pitanja):
Uputstvо о načinu postupanja prilikom infоrmisаnja vinogradara, kоntrоle vinogradara kојi imајu оbаvеzu upisa u Vinogradarski registar, kао i prilikom izvеštаvаnja u okviru obavljanja poslova vezanih za vinоgrаdаrski rеgistar (brој 320-05-07811 /2013-08)
Uputstvо о pоstupаnju prilikоm vоđеnjа Vinоgrаdаrskоg rеgistrа vеzаnо zа аdministrаtivnu kоntrоlu pоdаtаkа iz zаhtеvа zа upis u vinоgrаdаrski rеgistаr i vоđеnjе bаzе Vinоgrаdаrskоg rеgistrа (br:VR-11/2014)
Uputstvо о nаčinu pоstupаnjа prilikоm utvrđivаnjа pоdаtаkа nа tеrеnuu оkviru оbаvlјаnjа pоslоvа vеzаnih zа Vinоgrаdаrski rеgistаr (br:VR-7/2014)
Uputstvо о nаčinu pоstupаnjа prilikоm оdrеđivаnjа pоdаtаkа primеnоm digitаlnih gеоprоstоrnih pоdаtаkа kаtаstrа nеpоkrеtnоsti, оrtоfоtоgrfiја i drugih bаzа pоdаtаkа u оkviru оbаvlјаnjа pоslоvа vеzаnih zа vinоgrаdаrski rеgistаr (br:VR-8/2014)
Uputstvо о pоstupаnju prilikоm vоđеnjа Vinоgrаdаrskоg rеgistrа vеzаnо zа priјаvlјivаnjе pоdаtаkа оgоdišnjој
prоizvоdnji grоžđа (br: VR-11/2014/1)
Svi proizvođači grožđa sa više od 0,1 ha vinograda
Vinogradarski registar jeste baza podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa zakonom
- Proizvođač grožđa jeste fizičko lice, pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u Vinogradarski registar
Vinogradarska parcela jeste poljoprivredna parcela zasađena vinovom lozom koja predstavlja kontinuiranu površinu zemljišta na kojoj se vinograd sa jedinstvenim karakteristikama obrađuje od strane jednog proizvođača grožđa
Jedinstvene karakteristike: sorta / sortiment, podloga / podloge, uzgojni oblik, godina sadnje, prosečan prinos po hektaru i namena grožđa
- Površina vinogradarske parcele jeste površina koju obuhvata vinograd sa jedinstvenim karakteristikama zajedno sa površinom od pola međurednog rastojanja tog vinograda sa svih strana vinograda
Stručna organizacijaza Vinogradarski registar (Centar za vinogradarstvo i vinarstvo) – utvrđivanje i obrada podataka o vinogradarskim parcelama upotrebom geoinformacionog sistema i ostali poslovi vezani za Vinogradarski registar
Kancelarije Vinogradarskogregistra:
Beograd
NoviSad
Kragujevac
Negotin
Aleksandrovac
Niš
OPŠTA SADRŽINA REGISTRA:
Podaci o proizvođaču grožđa
Podavi o vinogradarskim parcelama
Podaci o godišnjoj proizvodnji grožđa
Pravilo:
Vinogradarska parcela- Površina pod vinovom lozom definisana spoljnim obodom vinograda uz dodatak širine od pola međurednog rastojanja

Upis je zakonskaobaveza
Ko ne mora da se upiše u Vinogradarski registar?
- lice koje proizvodi grožđe koje nije namenjeno prometu i to na površini vinograda koja je manja od 10 ari.
Vrši se na osnovu zahteva koji se podnosiministarstvu
(VV1 obrazac)
Uz zahtev se podnosi:
Ugovor o zakupu,odnosno korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi,ako podnosilac zahteva nijevlasnik te vinogradarskeparcele,odnosno ako je zakupac ili korisnik;
Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela,ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti
(rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr).
1. Administrativna kontrola
Dokumentacija,
Baze podataka.
2. Terenska kontrola
Vinogradarska parcela se meri GPS uređajima
Aktivna Geodetskareferentnamreža Srbije–AGRNSsa29GNSSstanica(preciznost lokacije)
Postignuta horizontalna tačnost od 0.1-0.5m
Identifikacija vinogradarskih parcela i drugih podataka iz Nacionalnih Infrastrukturnih Geoprostornih Podataka (NIGP) što predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka - internet portal “GeoSerbia”
Podaci koji se utvrđuju: podaci o proizvođaču grožđa, uzgojni oblik, stanje biljaka, određivanje sorte,gustina sadnje, proizvodni potencijal (prinos), namena grožđa…
3. Grafička obrada podataka
3. Registracija
Sadržina VV1 obrasca:
Prvi upis proizvođača
Promena podataka
Sekcija 1 – Podaci o proizvožaču grožđa
- Sekcija 2 – Podaci o vinogradarskim parcelama
Sekcija 3 – Podaci o godišnjoj proizvodnji grožđa(rok za podnošenje 15 novembar t.god.)

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.384 sekundi
Powered by Kunena Forum