Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji

Više
31 mar 2020 10:20 #40942 od Konstantinović Nemanja
Obradi zemljišta u organskoj poljoprivredi posvećuje se posebna pažnja u odnosu na konvencionalnu obradu i analizira u okviru ostalih preduzetih agrotehničkih mera.U uslovima kada se obrada obavlja na nepravilan način ona može da utiče na niz degradacionih procesa u zemljištu (kvarenje strukture, eroziju, smanjenje sadržaja humusa, poremećaj u kruženju vode, azota i drugih elemenata).Značajna uloga u sistemu organske poljoprivrede pridaje se različitim konzervacijskim sistemima obrade, koji moraju biti prilagođeni zahtevima gajenih biljaka i svojstvima zemljišta.
Da bi se odabrao najpovoljniji sistem obrade u našim agroekološkim uslovima neophodno je da se analiziraju klimatske karakteristike područja, svojstva zemljišta, specifični zahtevi useva, plodored, način đubrenja i tehnička opremljenost gazdinstva.Prilikom planiranja obrade treba uzeti u obzir i efekat koji ona može da ima na aktivnost biološke faze u zemljištu.Svaka faza obrade mora biti isplanirana vodeći računa da je zemljište obrađeno u optimalnim agrotehničkim rokovima, na odgovarajućoj dubini i s odgovarajućim oruđima.U organskoj proizvodnji često puta je neophodno koristiti i specifična oruđa ili postojeća oruđa adaptirati potrebama procesa proizvodnje uz korišćenje iskustava stečenih u konvencionalnoj poljoprivredi.Osnovna obrada može da se obavlja oranjem, korišćenjem raoničnih plugova, najčešće do dubine od 20 cm, naročito na težim, vlažnim zemljištima i u jesenjem periodu.Za biljne vrste sa razvijenijim i dubljim korenovim sistemom, dubina oranja je malo veća u poređenju sa vrstama čiji korenov sistem je slabije razvijen i plići.Na težim zemljištima ili pri lošijem mehaničkom sastavu preporučuje se korišćenje i tanjirača.Pripremu zemlje treba obaviti sa što manje prohoda.U procesu biljne proizvodnje osnvna obrada tokom jeseni predstavlja početak pripreme zemljišta za setvu narednog useva.Kod sistema održive poljoprivrede tehnologija proizvodnje je u manjoj meri zasnovana na jesenjem oranju, pre svega zbog stalne pokrivenosti parcela usevima.Funkcija jesenje obrade jeste stvaranje povoljne strukture zemljišta u uslovima neizmeničnog vlaženja i sušenja, odnosno smrzavanja i odmrzavanja.Međutim, ako se planira gajenje nekog ozimog međusezonskog useva tada je opravdano izvoditi osnovnu obradu u februaru ili martu, ali pre kretanja vegetacije.Posle osnovne obrade, ako se izvodi u jesen ,prva operacija u proleće jeste plitka obrada, kako bi se zemljište poravnalo, sprečilo stvaranje pokorice, uništili korovi u početnim fazama rasta i sprečio gubitak vode iparavanjem.Zadatak predsetvene pripreme jeste da ukloni eventualne neravnine stvorene nakon osnovne obrade i obezbedi povoljnu strukturu oraničnog sloja zemljišta.U zavisnosti od stanja parcele primenjuju se lake tanjirače, drljače, laki setvospremači.Za setvu je neophodno obezbediti stabilnu, vlažnu i toplu posteljicu i rastresit pokrivač.
Obrada ima veoma veliki značaj u suzbijanju korova, jer se u organskoj poljoprivredi ne primenjuju sintetički proizvedeni herbicidi.Efikasna borba protiv korova zasniva se na pravovremenoj primeni odgovarajućih mašina i pravilnoj smeni useva.Na osnovu odnosa kulturne biljke i korova, tj. Nivoa njihove međusobne kompeticije odlučujemo kada je najbolji momenat za suzbijanje korova i koje ćemo mašine koristiti.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.284 sekundi
Powered by Kunena Forum