Osnivanje zadruge

Više
25 dec 2020 08:12 #43938 od Svetozarević Goran
Osnivanje zadruge
Zadruge mogu biti poljoprivredne, stambene, potrošačke, zanatske, radničke, studentske, socijalne, zdravstvene. Poljoprivredne zadruge mogu biti specijalizovane kao: voćarske, vinogradarske, ratarske, povrtarske, stočarske, pčelarske itd, koje proizvode, otkupljuju, prerađuju i prodaju poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode zadruge i zadrugara i td, vrše promet roba i usluga zadruge, zadrugara, pružaju usluge u organizovanju i razvoju seoskog turizma i td. Specijalizovane poljoprivredne zadruge organizuju proizvodnju određenih proizvoda, preradu i plasman na tržištu. Poljoprivrednici uglavnom u osnivanje zadruge odvajaju samo deo sredstava koji neće mnogo oslabiti njihove poslovne mogućnosti, tako da ukoliko dođe do neuspeha, neće dovesti do većih materijalnih posledica za ulagače. Rizik poslovanja zadruge je istovremeno rizik porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje koristi njene usluge. Međutim,bez zadruge i njenih usluga, porodična gazdinstva uglavnom svoje poslove organizuju s manjom efikasnošću, uz veće rizike. Za osnivanje zadruge u Agenciji za privredne registre potrebno je:1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika, koja se preuzima sa sajta Apr i elektronski je popuna,za svakog zadrugara posebna -strana 11 registracione prijave sa podatkom o upisanim i uplaćenim ulozima zadrugara, odnosno ukupan iznos za svakog zadrugara uplaćen plus upisan. Uneti pretežnu i ostale delatnosti prema važećoj Uredbi o klasifikaciji delatnosti, kao i procenat obavljanja istih. Izjašnjava se o Poreskoj prijavi, da li je zadruga u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko je u sistemu PDV-a u APR-u automatski će biti dodeljen PIB. U registracionoj prijavi navesti puno poslovno ime zadruge, a može ali nije obavezno skraćeno ime, gde se skraćenica ZZ ne može koristiti u skraćenom poslovnom imenu, već samo pravna forma, npr. Zadruga, tako da naziv zadruge ne bude sličan već postojećem nazivu drugog privrednog subjekta. Prilikom provere postojećeg poslovnog imena uneti samo ime bez pravne forme.2. Ugovor o osnivanju zadruge sa overenim potpisima zadrugara.3. Dokaz o identitetu zadrugara,domaćeg fizičkog lica - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, ili fotokopija lične karte, ukoliko je izdata strancu.4. Zapisnik sa osnivačke skupštine.5. Zadružna pravila.6. Knjiga zadrugara za zadruge sa članarinom.7. Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu (samo za zadruge sa ulozima), gde ulog može svaki zadugar posebno uplatiti na privremeni račun zadruge ili odgovorno lice u ime svih zadrugara, zatim u APR-u otvariti račun zadruge u banci gde je otvoren privremeni račun i sredstva prebaciti na račun zadruge.8. Odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora ukoliko postoji.9. Odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ukoliko postoji.10. Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i uplati za registraciju i objavu osnivačkog akta i zadružnih pravila i za objavu knjige zadrugara. Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata od 4.900d. Kod podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplatiti i naknadu za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta od po 1.000d. Uplatu za Agenciju u okviru Registra privrednih društva je na 840-29770845-52, model 97, poziv na broj, klikom na link Poziv na broj na sajtu APR i uneti u uplatnicu.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.269 sekundi
Powered by Kunena Forum