Upravljanje zadrugom

Više
13 maj 2019 14:58 #37302 od Stamenković Saša
Nakon osnivanja, članovi zadruge imaju obavezu da konstituišu organe upravljanja: skupštinu, upravni odbor, nadzorni odbor i imenuju direktora.
Skuptina zadruge, bira iz redova zadrugara po principu „jedan zadrugar- jedan glas“ predsednika skupštine sa mandatom ne dužim od pet godina.
Po istom principu na pet godina i prema pravilima zadruge biraju se predsednik i članovi upravnog i nadzornog odbora. Članovi upravnih organa zadruge mogu biti ponovo birani.
Zadrugari imaju posebnu odgovornost i dužnosti prema odredbama zakonu kojim se uređuje položaj privrednih društava, u delu kojim se uređuju posebne dužnosti prema društvu, osim
ako Zakonom o zadrugama to nije drugačije regulisano.
Zadruga sa manjim brojem članova od 20, prema statutu i zadružnim pravilima skupština može da preuzme ulogu upravnog i nadzornog odbora.
Odluke ovih organa donose se sednicama koje moraju pravovremeno i uredno sazivane, a kojima prisustvuje više od polovine ukupnog broja zadrugara. Odluke se donose većinom glasova prisutnih zadrugara.
Najviši organ zadruge je skupština koja je sastavljena od svih članova.
Skupština bira predsednika, donosi statut (vrši njegove izmene i dopunu) i formuliše zadružna pravila. U njenoj nadležnosti su pored ostalog i promena sedišta, poslovnog imena i delatnosti. Skupština može doneti odluke o osnivanju drugog privrednog društva, kao i o prestanku rada.
Takođe obavlja kontrolnu funkciju i usvaja finansijske izveštaje, definiše osnivačke uloge, raspodelu dobiti i pokriće gubitaka.
Skupština postavlja direktora koji ne mora da bude član, a koji će zastupati, organizovati i voditi poslovanje zadruge.
Upravni odbor zadruge broji najmanje tri člana iz redova zadrugara koji se biraju na skupštini zadruge. Članovi ovog odbora biraju predsednika iz svojih redova.
Delatnost upravnog odbora pre svega je definisana donošenjem i sprovođenjem poslovne politike, finansijskih i planova rada i razvoja.
Svoje predloge nadzorni odbor dostavlja skupštini zadruge.
Nadzorni odbor takođe ima najmanje tri člana koje postavlja skupština. Nnadzorni odbor slično funkcioniše kao upravni. Razlika je u delokrugu poslova koje obavlja, a to je pre svega kontrola rada upravnog odbora i direktora zadruge kroz proveru finansijskih i drugih izveštaja o poslovanju zadruge.
Prema Zakonu o zadrugama članovi, članovi nadzornog i upravnog odbora dužni su da obavljaju svoj rad savesno, pošteno i odgovorno u skladu sa interesima zadruge i svih zadrugara.
Zakon definiše i odgovornost članova odbora ukoliko nanesu štetu u poslovanju zadruge.

Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.716 sekundi
Powered by Kunena Forum