ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈАМА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

On Februar 28, 2022
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 239

У организацији Института за примену науке у пољопривреди, током 2022. године реализоваће се едукације за физичка лица. 

Едукације су намењене физичким лицима која су у поступку за стицање Сертификата о завршеној едукацији / тренингу (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Сл. Гласник РС бр 80/14, од 30.7.2014). У том смислу, едукације могу похађати дипломирани инжењери пољопривреде, уважавајући специјалности стручњака по модулима.

Учесници едукација за физичка лица немају обавезу плаћања котизације.

Услов за Потврду о завршеној едукацији - Институт ће учесницима едукација издати Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године), уколико испуне следеће услове:

 • Обаве пријаву за похађање едукација путем Портала ПССС (www.psss.rs), по процедури која је детаљно описана даље у тексту.
 • Едукацију похађају у целости (уколико се модул реализује кроз више дана потребно је похађати све дане едукације)
 • Искажу задовољавајући ниво знања, односно буду остварили 60% и више тачних одговора на тесту знања.

 

У 2022. години Институт организује циклус едукација за физичка лица, кроз следеће модуле:

 1. Модул:

Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина и боровница) – пријављују се стручњаци из области воћарства и виноградарства, агроекономије, мелиорација, механизације - Детаљније

 1. Модул:

Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту - пријављују се стручњаци из области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и заштите биља, агроекономије - Детаљније

 1. Модул:

Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150 - 1000 л/дан - пријављују се стручњаци из области сточарства, технологије анималних производа - Детаљније

 1. Модул:

Органска сточарска производња - пријављују се стручњаци из области сточарства - Детаљније

 1. Модул:

Органска ратарско - повртарска производња - пријављују се стручњаци из ратарства и повртарства, заштите биља,  органске производње, мелиорација и механизације- Детаљније

 1. Модул:

Органска воћарско - виноградарска производња - пријављују се стручњаци из области воћарства и виноградарства, заштите биља,  органске производње, мелиорација и механизације-- Детаљније

 1. Модул:

Коришћење софтвера у изради планова осемењавања крава - пријављују се стручњаци из области сточарства – Детаљније

 1. Модул:

Добра пољопривредна пракса - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње – Детаљније

 1. Модул:

Адаптација на климатске промене у пољопривреди - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње – Детаљније

 1. Модул:

Обрада земљишта као адаптацијска мера на климатске промене у пољопривредној производњи - пријављују се стручњаци из области ратарства-повртарства, мелиорација, механизације - Детаљније

 1. Модул:

Климатске промене - утицај и прилагођавање у анималној производњи - пријављују се стручњаци из области сточарства - Детаљније

 1. Модул :

Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње – Детаљније

 1. Модул:

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње - Детаљније

 1. Модул:

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње - Детаљније

 1. Модул:

Управљање временом - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње - Детаљније

 

Напомена – опис модула садржан је у одељку Детаљније, а садржи податке о типу модула, садржају едукације, циљној групи, резултатима едукације, трајању, планираном кварталу за реализацију и др.

 

Модули од 1 - 11 припадају области Саветодавни послови у пољопривреди

Модули од 1215 припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)

 

Методе едукације:

Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, студије случаја, дискусије и практичног рада и приказа на терену. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Тип едукације: Едукације се реализују као теоријске - уживо, практичне обуке на терену и кроз учење на даљину, односно као он лајн едукације.

 

Трајање модула

Горе наведени модули реализују се у трајању од једног до три дана.

Едукативни / радни материјал

Полазници едукације добијају материјал (презентације/вежбе), уколико специфичност модула не захтева другачије.

Динамика одржавања едукација 

Едукације од 1 – 11 полазници ће похађати у складу са динамиком едукација саветодаваца ПССС које се рализују у оквиру Годишњег плана едукација саветодаваца за 2022. годину.

Динамика реализације едукација за модуле од 12 до 15 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на месечном нивоу, сваког првог у месецу.

Преглед термина едукација:

На порталу ПССС, у одељку едукације за физичка лица, биће дате информација о реализацији модула, на месечном нивоу. Најкасније до 25. у месецу биће објављене едукације за наредни месец (на пример до 25. марта биће објављене информације за едукације у априлу 2022. године).

Место одржавања едукација:

Београд, теренске обуке на подручју Републике Србије, on line окружење.

За модуле у трајању од више дана едукације могу бити реализоване и комбиновано (на пример део он лајн, а део на терену).

Време трајања едукација

Едукације се реализују у трајању од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:

Сви раније пријављени учесници за едукације физичких лица, потребно је да се пријаве поново.

Физичка лица за похађање едукација од 1 до 11 пријављују се у периоду од постављања Позива за пријаву (који Институт објављује на порталу ПССС најкасније до 25. у месецу за едукације у наредном месецу) до најкасније 3 дана пре термина едукације. Тачан датум последњег дана пријаве  назначен је за сваки модул у Позиву за пријаву.

Напомена - само за едукацију Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина и боровница), пријава учесника биће од 28. фебруара до 1. марта 2022. године.

Пријава за модуле од 12 до 15 биће омогућена почев од 1. марта 2022. године и заинтересовани се могу пријављивати континуирано, до броја потребног за формирање групе.

Линк за пријаву налази се у оквиру Позива за пријаву едукација.

Уколико се модул реализује као вишедневна едукација потребно је пријавити се само једном.

Пријаву за похађање едукација физичка лица обављају само у случају када су у потпуности сигурна да ће исту и похађати, с обзиром да је  реално стање броја пријављених у интересу учесника и организатора.

Информација о броју пријављених учесника за модуле од 12 до 15, биће доступан на порталу ПССС, ажуриран сваког првог у месецу, за претходни месец. Након пријаве довољног броја полазника за формирање групе, термин одржавања едукације биће објављен у року од 7 дана.