Značenje pojmova koji se koriste u Pravilniku o IPARD podsticajima

Više
05 okt 2017 09:21 - 05 okt 2017 09:22 #30265 od Koprivica Radmila
Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 20.09. 2017 doneo
PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA (Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 84/17 od 20. septembra 2017. godine).
Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava (u dalјem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u dalјem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.
Da bi smo pravilno razimeli pojedine pojome koji su korišćeni u ovom Pravilniku, ovde ćemo navesti precizno značenje tih pojmova.
1) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodlјivosti i ostale usluge za pripremu, pribavlјanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, koji su dati u Prilogu 1 – Lista prihvatlјivih investicija i troškova (u dalјem tekstu: Lista prihvatlјivih investicija i troškova), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
2) nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija jeste oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlјa u upotrebu;
3) izgradnja jeste izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, odnosno adaptacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
4) skriveni radovi jesu radovi koji se izvode tokom realizacije investicije i koji se u kasnijim fazama zbog prirode ili načina izvođenja ne mogu kontrolisati na licu mesta;
5) objekat koji je predmet investicije u fizičku imovinu jeste zatvoreno skladište i to: specijalizovano skladište i hladnjača, rezervoar i cisterna, polјoprivredna zgrada i to staja za stoku i živinarnik, zgrada za uzgoj, proizvodnju i smeštaj polјoprivrednih proizvoda, polјoprivredni silos, poslovna zgrada – upravna zgrada, ostale polјoprivredne zgrade – zgrada za smeštaj polјoprivrednih mašina i alata, kao i prateći ekonomski objekat za gajenje domaće životinje i to ispust za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka i objekat za skladištenje osoke u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se propisuje klasifikacija objekata, a koji se nalazi na području Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
6) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaklјučno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravlјačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
7) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatlјive investicije i to: zaklјučenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavlјanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
8) ostali usevi jesu žitarice i industrijsko bilјe i to: šećerna repa, soja, suncokret, ulјana repica, ulјana tikva, lan i konoplјa.
Radmila Koprivica dipl.ing.
Last edit: 05 okt 2017 09:22 by Koprivica Radmila.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.397 sekundi
Powered by Kunena Forum