Неопходна документација-Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољ.

Više
24 okt 2019 14:10 #39031 od Anđelković Stefanija
Anđelković Stefanija je napravio novu temu: Неопходна документација-Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољ.
Документација неопходна уз пријаву на Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољопривредницима у 2019 год.

Пријава на Конкурс
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс на прописаном Обрасцу.
Подносилац пријаве на конкурс може поднети само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години, али пријава може да обухвати један или више подстицаја, односно једну или више инвестиција.

Општа и посебна документација уз пријаву на Конкурс
Уз пријаву на Конкурс подносилац доставља:
1) предрачун за набавку инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве.
2) на прописаном Обрасцу изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс.
3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе и од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.
4) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта подносиоца пријаве на конкурс, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
5) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;
6) извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс.
7) копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства, за подстицаје који се односе на инвестиције везане за производњу грожђа.

Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако Правилником није прописано другачије. Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.


Читко попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на Конкурс за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Прописани Обрасци наведени у тексту налазе се у прилогу.

дипл.инж. агроекономије Стефанија Анћелковић
Prilozi:

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.347 sekundi