Како припремити Захтев за oстваривање права на ИПАРД подстицај

Više
26 jun 2018 10:43 #33521 od Petrović Snežana
Petrović Snežana je napravio novu temu: Како припремити Захтев за oстваривање права на ИПАРД подстицај
Како припремити Захтев за oстваривање права на ИПАРД подстицај
Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.
У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.
Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.
Читко попуњен образац захтева, чији је саставни део списак обавезне и опционе документације, коју ћемо побројати у наредној тачки, представља захтев за одобравање пројеката. Уверења и потврде која се достављају не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева за одобравање пројекта. Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца. Прилажу се у оригиналу или овереној копији, а документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Настојте да Ваша документација буде припремљена и послата на начин прописан Правилником и јавним позивом. Наиме, УАП без разматрања одбацује сваки захтев за одобравање пројекта који је поднело лице које не може да се квалификује као корисник ИПАРД подстицаја у оквиру ове Мере, као и сваки преурањен или неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву. Иако УАП по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, подносилац одређену документацију може и сам прибавити што је препоручљиво у циљу избегавања непредвиђених ситуација нпр измирења свих пореских дуговања, па и минималних.
Напомињемо да је неопходно измирити сва дуговања по основу доприноса за обавезно социјално осигурање -пензијско-инвалидско, здравствено и осигурање за случај незапослености.

У сваком случају, ове чињенице треба проверити пре подношења захтева за одобравање пројекта, као и све податке пријављене у РПГ. Ови подаци треба да буду тачни и у складу са тренутним стањем на газдинству. Проверите и да ли сте у потпуности измирили дуговања према МПШВ настала на основу раније остварених подстицаја или кредита. Документа која доказују испуњеност критеријума рангирања не спадају у обавезна документа од којих непосредно зависи одобравање пројекта. Међутим од ових докумената зависи место на ранг листи, па је пожељно да их приложите уз захтев за одобравање пројекта, јер у случају ограниченог буџета могу бити од великог значаја. УАП може да затражи и додатну
документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

Петровић Снежана
ПССС Падинска Скела

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.502 sekundi