Dokumentacija uz zahtevza isplatu IPARD podsticaja po meri 7

Više
16 jul 2020 12:45 #42150 od Starinac Zoran
Документација уз Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја

Уз захтев за исплату , корисник ИПАРД подстицаја
доставља следећу документацију:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције, у складу са решењем о одобравању пројекта;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако
је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава
или извод, оверене од стране банке, односно фискални исечак ако је физичко лице извршило
плаћање готовином или картицом за готовинско плаћање;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне
инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) јединствену царинску исправу, ако је корисник сам извршио увоз предмета
инвестиције;
6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 1, односно увозни рачун
са изјавом добављача о пореклу робе, односно изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, осим
када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког
поступка;
7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од
надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, као и пребивалишту,
односно седишту подносиоца захтева;
8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране
надлежне пореске управе;
9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно
седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да
за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;
10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја - ако корисник има
пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат
предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;
11) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава
Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја;
12) акт органа надлежног за угоститељско-туристичке послове којим се доказује да
корисник испуњава прописане услове у области угоститељства, односно туризма;
13) решење о категоризацији објекта који је предмет инвестиције, у складу са прописима
којима се уређују област туризма, односно угоститељства.
У случају инвестиција у изградњу, односно изградњу и опремање објеката, поред
документације из става 1. овог члана, доставља се и употребна дозвола, извод из катастра
непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности
ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови
операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар
непокретности.
За инвестиције у изградњу објекта, доставља се и :

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;
2) копија грађевинске књиге, односно друга прописана документација у складу са
прописима којима се уређује планирање и изградња;
3) окончана ситуација за изведене радове.
Ако је предмет инвестиције чамац, односно плутајући објекат, корисник, доставља и
пловидбену, односно плутајућу дозволу, која гласи на име корисника.
Ако је предмет инвестиције набавка робе, корисник доставља и изјаву добављача да је
испоручена роба нова.
Лице којем је одобрен захтев за одобравање
пројекта, а које је пословним планом предвидело отварање једног или више нових радних места
до подношења захтева за одобравање исплате, доставља и образац M-А - Потврда о поднетој
пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, којим се доказује заснивање радног
односа за најмање једно лице.
За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату, корисник
врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено
плаћање и ту вредност уписује у обрасцу захтева за одобравање исплате.

ПССС Крушевац
Дипл.инг АЕ Зоран Старинац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.308 sekundi
Powered by Kunena Forum