Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava

Više
23 jan 2019 11:02 #35811 od Starinac Zoran
Starinac Zoran je napravio novu temu: Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava
Potencijalni korisnici ,odnosno podnosioci zahteva za odobrenje projekta za korišćenje sredstava IPARD fondova , moraju da podnesu sledeću dokumentaciju:
1. Obrazac Zahteva,
2. Poslovni plan u odgovarajućoj formi (u papirnoj i elektronskoj formi).Za investicije vrednosti do 50.000 Eur-a dostavlja se jednostavan poslovni plan , odnosno za investicije preko 50.000 Eur-a složeni poslovni plan.
3. Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.decembra godine koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev.
4. Dokumentacija kojom se dokazuje adekvatno obrazovanje ili radno iskustvo u oblasti poljoprivrede.Podnosioci koji su upisani u Registar u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoporivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine ne moraju da dostavljaju dokumentaciju (diplome ,uverenja i svedočanstva o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede).
5 . Ponuda za svaku pojedinačnu investiciju (za vrednost investicije do 10.000 Eur-a jedna ponusa,za investicije preko 10.000 Eur-a tri međusobno uporedive ponude).
6. Uverenje o izmirenim obavezama na osnovu javnih prihoda,izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
7. Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda,izdato od strane nadležne poreske uprave.
8. Obrazac bilansa uspeha za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev (individualni poljoprivrednici koji vode knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva).
9. Poreski bilans (PB2 forma) za prethodnu finansijsku godinu (individualni poljoprivrednici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva).
10.Bilans stanja za finansijsku godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev (individualni poljoprivrednici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva),
11.Izvod iz katastra nepokretnosti za predmet investicije ili mesto kontrole investicije sa podacima o vlasništvu,teretima i ograničenjima i kopijom katastarskog plana u razmeri 1:2.500, i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta.
12. Projekat za građevinsku dozvolu ili idejni projekat ili projekat za izvođenje radova u skladu sa zakonom.
13. Građevinska dozvola odnosno rešenje za izvođenje radova.
14. Račun za nastali opšti trošak
15. Sertifikat o organskoj proizvodnji.

PSSS Kruševac
Dipl.inž AE Zoran Starinac

.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.385 sekundi