Значење појмова

Više
12 sep 2018 16:24 #34221 od Pavlović Goran
Pavlović Goran je napravio novu temu: Значење појмова
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:
1) општи трошак јесте издатак за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја, који су дати у Прилогу 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова (у даљем тексту: Листа прихватљивих инвестиција и трошкова), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
2) нова опрема, машина, односно механизација јесте опрема, машина, односно механизација произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу;
3) изградња јесте изградња, грађење, доградња, реконструкција, санација, односно адаптација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
4) скривени радови јесу радови који се изводе током реализације инвестиције и који се у каснијим фазама због природе или начина извођења не могу контролисати на лицу места;
5) објекат који је предмет инвестиције у физичку имовину јесте затворено складиште и то: специјализовано складиште и хладњача, резервоар и цистерна, пољопривредна зграда и то стаја за стоку и живинарник, зграда за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа, пољопривредни силос, пословна зграда - управна зграда, остале пољопривредне зграде - зграда за смештај пољопривредних машина и алата, као и пратећи економски објекат за гајење домаће животиње и то испуст за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака и објекат за складиштење осоке у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и посебним прописом којим се прописује класификација објеката, а који се налази на подручју Региона Војводине, Београдског региона, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом који уређује регионални развој;
6) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
7) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
8) остали усеви јесу житарице и индустријско биље и то: шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и конопља.
Goran Pavlović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.478 sekundi