ИПАРД II, мера 1 - дипл. инж. Срђан Станојловић

Više
26 jun 2018 23:26 #33530 od Stanojlović Srđan
Stanojlović Srđan je napravio novu temu: ИПАРД II, мера 1 - дипл. инж. Срђан Станојловић
- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
ИПАРД II, мера 1 за воћарство и виноградарство - дип. инг. Срђан Станојловић

Шта је ИПАРД фонд?

То је инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године – тј. то су предприступни фондови ЕУ из области пољопривредне проиводње и руралног развоја, намењени земљама које треба да уђу у ЕУ, да би оне и њихови пољопривредни произвођачи могли да развију своју пољопривреду тј, да остваре рурални развој до те мере да кад уђу у ЕУ буду у потпуности спремни за бављење пољопривредном проиводњом по правилима која владају у ЕУ и на тај начин буду конкурентни на заједничком тржишту.


Ко може да конкурише за средства?

Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи или групе произвођача, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:

• физичка лица – носилац комерцијалног пољопривредног газдинства,
• предузетник – уписан у Регистар привредних субјеката и има активан статус
• привредно друштво и Земљорадничка задруга ако – а) није покренут поступак стечаја или ликвидације и б) рачуни код пословних банаканису блокирани, као и ако нису били у блокаду дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношенје захтева. Такође привредно друшто и Земљорадничка задруга у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти, мотра бити разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује књиговодство. Такође, не могу бити у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица и не могу бити делови неког концерна или холдинга.

_ Потенцијални корисник мора да докаже економску одрживост газдинства кроз бизнис план;
_ За инвестиције преко 50.000 евра неопходан је комплетан бизнис план у складу са формом ИПАРД програма, док је за инвестиције испод 50.000 евра потребна поједностављена верзија бизнис плана.

Општи и посебни услови за добијање средстстава из ИПАРД – а за воћаре и виноградаре.

Општи услови за кориснике су:
• докажу да немају неизмирене порезе или обавеза за социјално осигурање, ни било какве друге неплаћене обавезе према држави у тренутку подношења;
• пошаљу потписану изјаву да нису аплицирали за исто улагање код других ЕУ и/или државних фондова;
• Да није преузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре подношења решења о одобравању пројекта осим за опште трошкове.
• у случају подношења захтева за инвестиције кроз IPARD, корисник мора да измири све доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама финансираних од стране МПЗЖС;
• у случају када корисник није власник имања или земљишта где ће се инвестиција вршити, мора да поднесе уговор о лизингу или закупу који покрива период од најмање 5 година од дана коначне исплате.
• Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица односно добављачи међусобно не представљају повезана лица.
• Да има три прикупљене понуде за набавку инвестицијњ за вредност већу од 20.000 евра, односно, једну понуду за набавку инвестиције за вредност већу од 20.000 евра а које су важеће на дан подношења захтева ( за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун ).
• Да се инвестиција односи на производњу пољопривредног производа датих у листи пољопривредних производа.
• Да носилац пољопривредног газдинства или стручно лице одговорно за процес проиводње поседује искуство односно знање из пољопривреде.(за предузетника, задруге и проивредно друштво).
• Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника.
• Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља, у суштини свих сем Косова и Метохије, Русије, Кине и Индије.
• Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.
• Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.
• Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објекта.

Посебни услови за воћаре и винограде су:

Да подносилац захтева у Регистру има уписано:

• Од 2 ха до 20 ха јагодастог воћа
• или 5 ха до 100 ха другог воћа
с тим што предмет инвестиције мора бити везан за ту производњу

За набавку трактора и то само једног за време трајања ИПАРД програма:

1. до 60 киловата – ако у Регистру има уписано под воћем од 2 ха до 10 ха
2. до 80 киловата – ако у Регистру има уписано под воћем од 10 до 50 ха
3. до 100 киловата – ако у Регистру има уписано под воћем од 50 до 100 ха

Корисник може оставарити ИПАРД подстицаје за воћарско – виноградарску производњу у износу од 5.000 до 700.000 евра.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.574 sekundi