Koja lica ostvaruju pravo na IPARD podsticaje?

Više
07 mar 2018 10:58 #31982 od Miljković Mira
Miljković Mira je napravio novu temu: Koja lica ostvaruju pravo na IPARD podsticaje?
Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:
1)fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2)preduzetnik;
3)privredno društvo;
4)zemljoradnička zadruga.
Lice iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:
1)je upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
2)nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
3)računi nisu u blokadi.
Lice iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:
1)u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
2)je razvrstano u mikro, malo i srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3)nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
4)nije član holdinga ili koncerna.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje ako ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom.
Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice iz člana 3. ovog pravilnika ako su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora o zakupu na period od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev. Objekat i katastarska parcela ne može imati upisane druge terete osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru ima upisano od 0,5ha - 5ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili 3ha - 50ha povrća na otvorenom prostoru.
Za investicije u izgradnju objekata pored dokumentacije iz stava 1-3. ovog člana dostavlja se i:
1)upotrebna dozvola;
2)ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;
3)građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja za investicije u izgradnju objekta;
4)okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.353 sekundi