ИПАРД подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Više
19 okt 2017 09:12 #30444 od Đorđević Ana
Đorđević Ana je napravio novu temu: ИПАРД подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
ИПАРД подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
[/b]

У складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 20. септембра 2017. године донело је Правилник у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014. – 2020 године.
Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то:
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга.
Правилником право на ИПАРД подстицаје може се остварити за инвестиције у следећим секторима:
1) млека;
2) меса;
3) воћа и поврћа;
4) осталих усева.
Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје морају испунити опште и посебне услове.
Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта:
1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
2) има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
3) се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
5) су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њима има право закупа од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
6) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;
7) добављач и лице које конкурише не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;
8) има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 20.000 евра у динарској противвредности
9) се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у Прилогу 2 - Листа пољопривредних производа, који чини његов саставни део;
10) поседује искуство, односно знање у области пољопривреде;
11) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника;
12) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Прилогу који је саставни део Правилника ;
13) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка;
14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.
Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта зависе од врсте инвестиције и у оквиру ког сектора је предвиђена инвестиција.
Право на одобравање пројеката остварује се ако лице које конкурише докаже своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план. Пословни план се подноси и у електронској и у папирној форми, а сложеност плана зависи од вредности инвестиције, тј. да ли је њена вредност изнад или испод 50.000 евра.
Ипард подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност, и то:
1) 60% од укупних прихватљивих трошкова, или
2) 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице млађе од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;
3) 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде - Управа за аграрна плаћања. Јавни позив објавиће се на званичној интернет страници министарства, односно на званичној интернет страници Управе.
Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева. Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
После административне обраде захтева за одобравање пројекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом који уређује пољопривреду и рурални развој.
Захтеви који после административне провере и контроле на лицу места испуњавају услове за одобравање пројекта бодују се и рангирају.Ранг листа одобрених захтева објављује се на званичној интернет страници Управе.
Управа позива корисника да преузме решење којим се одобрава пројекат. Корисник својим потписом, односно овером аката потврђује пријем решења о одобравању пројекта, као и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.
Лице које је остварило право на одобравање пројекта остварује право на исплату ИПАРД подстицаја. Поступак за одобравање исплате покреће се по захтеву корисника подстицаја за одобравање исплате, који се подноси Управи после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта.
дипл.инг. Ана Ђорђевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.686 sekundi