Bodovanje i rangiranje IPARD zahteva

Više
30 sep 2017 19:56 #30214 od Petrović-Luković Violeta
Petrović-Luković Violeta je napravio novu temu: Bodovanje i rangiranje IPARD zahteva
BODOVANJE I RANGIRANJE IPARD ZAHTEVA

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja. Javni poziv sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta, iznos raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za konkretan poziv.
Nakon objavljivanja javnog poziva Uprava za agrarna plaćanja vrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje projekta, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev i uvidom u službene evidencije. Zahtev za odobravanje projekta koji nije podnet od strane lica fizičko lica - nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnika; privrednog društva i zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom status, kao i zahtevi koji su preuranjeni, neblagovremeni ili zahtevi poslati faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.
Zahtevi koji posle administrativne provere i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju.
Sa 15 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva: ženskog pola; lice mlađe od 40 godina; za odobravanje projekta u sektoru mleka ima do 50 mlečnih krava; za odobravanje projekta u sektoru mesa ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili ili do 1.000 svinja.
Sa 20 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.
Sa 25 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Sa 10 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge.
Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.
Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.
Postupak bodovanja i rangiranja se ne sprovodi ako je iznos raspoloživih sredstava dovoljan za sve zahteve za odobravanje projekata.
Rang lista odobrenih zahteva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

PSSS Kragujevac
mr Violeta Petrović-Luković
Prilozi:

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.559 sekundi