ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Više
24 jun 2019 11:09 #37858 od Gavrilović Vladica
Удружење могу основати најмање три оснивача, с тим што најмање један од оснивача мора имати пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије. Оснивачи могу бити домаћа и страна правна и физичка лица. Оснивачи не могу бити државни органи (министарства, општине итд), јер је основно правило да они не могу бити оснивачи или чланови удружења као носиоци власти, односно као правна лица у јавном праву. Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити оснивач удружења уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника, односно малолетно лице само даје изјаву уз коју прилаже и изјаву о давању сагласности свог законског заступника која мора да садржи потврду о овери потписа у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа.
Поступак уписа оснивања удружења покреће се подношењем две пријаве за упис у Регистар:
- Пријаве за упис удружења у Регистар удружења, која је прописана Правилником о садржини и начину уписа и вођења Регистра удружења.
- Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (образац ЈРППС), која је прописана Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију јерегистрацију надлежна Агенција за привредне регистре - у овој пријави се попуњавају само назначени делови, односно уписује се:
- назив удружења,
- контакт подаци,
- начин на који ће бити извршено достављање одлуке,
- потпис заступника правног лица односно подносиоца пријаве прописане документације.

Обе пријаве се налазе на линку Регистрациона пријава оснивања удружења, у одељку Обрасци-Пријаве за упис (оснивање).
Напомена:
Подносилац пријаве је дужан да уредно попуни и потпише и пријаву за упис удружења у Регистар удружења прописану Правилником о садржини и начину уписа и вођења Регистра удружења, и да уредно попуни у назначеним деловима и потпише јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС) На овај начин, односно подношењем јединствене регистрационе пријаве уз пријаву за упис у Регистар, удружење добија пореско идентификациони број (ПИБ) од Пореске управе који је генерисан у Решењу АПР о упису у Регистар удружења.

Уз уредно попуњене пријаве за упис оснивања удружења у Регистар удружења подноси се:
- оснивачки акт удружења
- изјава законског заступника малолетног лица (ако је оснивач удружења малолетно лице), да оно може бити оснивач удружења, која садржи потврду о овери потписа у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа,
- примерак статута - у оригиналу,
- записник са оснивачке скупштине у оригиналу, односно овереном препису,
- акт о избору заступника удружења који обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу, односно боравиште заступника удружења и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе - одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора),
- оверена фотокопија личне карте заступника удружења (ако лична карта не садржи податке о пребивалишту/боравишту и адреси заступника поред оверене фотокопије личне карте се доставља и електронски читач личне карте) односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (Одредбом члана 12. став 1. Закона о пребивалишту и боравишту грађана ("Сл.гласник", бр. 87/2011), прописано је да се податак о пребивалишту уписује у личну карту лица које се пријављује а ставом 2. истог члана је прописано да се подносиоцу пријаве пребивалишта за лице млађе од 16 године издаје одговарајућа потврда. С обзиром на напред наведену законску регулативу, као доказ о идентитету заступника који поседује личну карту са микроконтролером (чипом), из које се не може утврдити пребивалиште/боравиште и адреса заступника, уместо потврде треба доставити електронски читач личне карте. У овом случају потребно је оверити фотокопију личне карте и уз ову оверену фотокопију доставити фотокопију електронског читача личне карте (фотокопија електронског читача се не оверава)),
- доказ о уплати накнаде за упис удружења у Регистар, у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада).
Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.
Напомена:
Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.
ПССС Неготин, Владица Гавриловић

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.392 sekundi
Powered by Kunena Forum