Zadruga i zadrugari

Više
28 jan 2019 19:18 #35890 od Panić Radiša
ЗАДРУГА И ЗАДРУГАТИ
Задуга представља посебан облик организовања физичких лица, која послују на задружним принципима а својим пословањем остварују своје економске, социјалне, културне и друге интересе. Послује на принципима узајамне помоћи, демократије, једнакости, праведности, солидарности и одговорности.Земљорадничке задруге могу бити опште и специјализоване (ратарске, воћарске, повртарске,виноградарске, сточарске, пчеларске идр.). Земљорадничке задруге током свог пословања,производе, откупљују , прерађују и продају пољопривредне, прехрамбене и друге производе задруге и задругара и снабдевају задругаре репро-материјалом, средствима за производњу и другом робом.Специјализоване земљорадничке задруге организују и производњу одређених производа, њихову прераду и пласман на тржишту.
Задругу може основати најмање пет задругара и то на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о оснивању, усвајањем задружних правила и избором органа. Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или делимично послује преко задруге, односно лице које преко задруге продаје своје производе, набавља производе или користи услуге потребне за обављање своје делатности. Задругари приликом оснивања задруге, улажу у задругу улоге, који могу бити новчани и материјални. Улози задругара чине основни капитал задруге. Минимални појединачни улог задругара одређује се задружним правилима и он не мора бити једнак за све чланове задруге, односно задругаре. Средства за оснивање задруга које се оснивају без улога задругара, обезбеђују се путем чланарине задругара. Износ чланарине се одређује задружним правилима у једнаком износу за све осниваче, као и за оне задругаре који приступе задрузи након оснивања.
У управљању задругом, задругари имају једнако право гласа по принципу „један задругар – један глас“ у Скупштини задруге. Органи задруге су: Скупштина,Надзорни одбор и директор и бирају се на одређено време које не може бити дуже од 5 година,са могућношћу поновног избора. Скупштина је највиши орган задруге и Скупштину чине сви задругари. Чланове Управног одбора бира Скупштина из редова задругара и састоји се од најмање три члана, а Надзорни одбор се такође састоји од најмање три члана и њих бира Скупштина задруге из редова задругара. Директор задруге не мора бити из редова задругара.
О расподели годишње добити, одлучује Скупштина задруге по усвајању финансијских извештаја и она се распоређује утврђеним редоследом; за покриће губитака пренетих из ранијих година,за фондове за различите намене(ако су образовани) и за исплату нето добити задругара ( осим у случају задруга које послују са чланарином).Износ нераспоређене добити преноси се у наредну пословну годину или се користи за унапређење задруге.
Задруге су важне због унапређења пољопривредне производње и очувања животне средине, као и других аспеката живота у руралним срединама, економских интереса а и останка младих на селу.
Радиша Панић
ПССС Ваљево

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.509 sekundi
Powered by Kunena Forum