Управљање пољопривредном задругом и органи задруге-Роберт Ширтов

Više
07 maj 2018 12:40 - 07 maj 2018 12:41 #32769 od Širtov Robert
Širtov Robert je napravio novu temu: Управљање пољопривредном задругом и органи задруге-Роберт Ширтов
Задругом управљају задругари. У управљању задругом, задругари имају једнако право гласа по принципу „један задругар - један глас” у скупштини задруге.
Органи задруге су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и директор.
Председник скупштине, председник и чланови управног одбора, надзорног одбора и директор, бирају се на време одређено задружним правилима, које не може бити дуже од пет година, уз могућност поновног избора. У задрузи која има мање од 20 задругара, задружним правилима може да се одреди да функцију управног одбора и надзорног одбора врши скупштина задруге. Скупштина задруге, управни одбор и надзорни одбор, могу пуноважно да одлучују ако су њихове седнице уредно сазване у складу са задружним правилима. Скупштина задруге, управни одбор и надзорни одбор, могу пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја присутних чланова.
На почетку 2017. године, према подацима Задружног савеза Србије, било је регистровано 2.600 разних задруга од чега је 1.548 пољопривредних. Прeмa пoдaцимa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe у Рeпублици Србиjи кao aктивнe вoдe сe 1.568 зeмљoрaдничких зaдругa, oд кojих oкo 1.100 пoднoси финaнсиjскe извeштaje пoслoвaњa. Брoj зaдругaрa у зeмљoрaдничким зaдругaмa кoje сe вoдe кao aктивнe изнoси oкo 31.000, oд чeгa je битнo нaглaсити дa прeкo чeтвртинe зaдругaрa чинe зaдругaри у зaдругaмa кoje су нeaктивнe и нe oбaвљajу дeлaтнoст зa кojу су рeгистрoвaнe.

Роберт Ширтов ДВМ сци
Poslednja izmena: 07 maj 2018 12:41 od Širtov Robert.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.454 sekundi