Osnivanje zemljoradničke zadruge

Više
06 mar 2018 10:57 #31974 od Trtovac Zumreta
Trtovac Zumreta je napravio novu temu: Osnivanje zemljoradničke zadruge
Zadruga se osniva na osnivačkoj skupštini, zaključenjem ugovora o osnivanju, usvajanjem zadružnih pravila i izborom organa. Zadrugu može osnovati najmanje pet poslovno sposobnih fizičkih lica. Najmanji broj osnivača zadruge , ne mogu činiti lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa osnivačem. Zavisno od ciljeva osnivanja i potrebnih sredstava za osnivanje i poslovanje, zadruge se mogu osnivati ulozima ili članarinama, u skladu sa ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.
Zadrugar je fizičko lice koje je član zadruge i u celosti ili delimično posluje preko zadruge, odnosno koje preko zadruge prodaje svoje proizvode odnosno usluge, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje delatnosti ili na drugi način neposredno učestvuje u obavljanju delatnosti radi kojih je zadruga osnovana. Ukoliko zadrugari ulažu u zadrugu uloge, oni mogu biti novčani i nenovčani. Nenovčanim ulogom smatraju se stvari i prava izraženi u novčanoj protivvrednosti. Ulozi zadrugara čine osnovni kapital zadruge. Zadružnim pravilima određuje se minimalni pojedinačni ulog. Zadrugar može imati samo jedan ulog u zadruzi. Ulozi zadrugara ne moraju biti jednaki. Ulog zadrugara ne može se prenositi pravnim poslom. Zadruge koje se osnivaju bez uloga zadrugara, sredstva za osnivanje i poslovanje obezbeđuju iz članarine zadrugara. Iznos članarine određuje se zadružnim pravilima u jednakom iznosu za sve osnivače, kao i za zadrugare koji pristupe zadruzi nakon osnivanja. Po prestanku statusa zadrugara, članarina se ne vraća. Zadrugom upravljaju zadrugari. U upravljanju zadrugom, zadrugari imaju jednako pravo glasa po principu „jedan zadrugar - jedan glas” u skupštini zadruge. Organi zadruge su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i direktor i biraju se na odredjeno vreme koje ne može biti duže od 5 godina sa mogućnošću ponovnog izbora. Skupštinu zadruge čine svi zadrugari. Skupština zadruge je najviši organ zadruge. Upravni odbor sastoji se od najmanje tri člana. Članove upravnog odbora bira skupština zadruge iz reda zadrugara. Nadzorni odbor sastoji se od najmanje tri člana. Članove nadzornog odbora bira skupština zadruge iz reda zadrugara. Direktor zadruge ne mora da bude iz redova zadrugara . Nadležni organ zadruge je dužan da izabere direktora zadruge.
Raspodela dobiti u zadruzi: O raspodeli godišnje dobiti, odlučuje skupština zadruge po usvajanju finansijskih izveštaja. Dobit se raspoređuje sledećim redom: 1) za pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina; 2) za fondove za različite namene, ako su obrazovani; 3) za isplatu neto dobiti ili pripisivanje dobiti ulozima zadrugara, osim u slučaju zadruga koje posluju sa članarinom. Iznos neraspoređene dobiti prenosi se u narednu poslovnu godinu ili se koristi za unapređenje zadruge. Zadrugar učestvuje u raspodeli dobiti srazmerno veličini svog uloga u zadruzi i vrednosti izvršenog prometa preko zadruge u skladu sa ustanovljenim principima raspodele dobiti uređenim zadružnim pravilima.
Dipl.ing.stočarstva Zumreta Trtovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.536 sekundi