Управни одбор пољопривредне задруге

Više
03 maj 2017 13:49 #27785 od Širtov Robert
Управни одбор састоји се од најмање три члана. Број чланова, начин избора и разрешење чланова управног одбора уређује се задружним правилима. Чланове управног одбора бира скупштина задруге из реда задругара. За члана управног одбора не може бити биран председник скупштине, чланови надзорног одбора и директор задруге. Управни одбор има председника, кога бирају између себе чланови управног одбора. Надлежност Управни одбор је да:
1) предлаже и спроводи пословну политику и припрема извештаје о спровођењу пословне политике;
2) разматра и предлаже план рада, финансијски план и програм развоја;
3) разматра и предлаже извештај о пословању;
4) разматра и предлаже усвајање финансијских извештаја;
5) предлаже скупштини расподелу добити и начин покрића губитака;
6) припрема предлоге одлука за скупштину задруге и спроводи одлуке скупштине задруге; ж
7) предлаже скупштини избор и разрешење директора задруге;
8) предлаже скупштини доношење инвестиционих одлука;
9) предлаже скупштини одлуке о располагању имовином у складу са задружним правилима;
10) доноси пословник о свом раду;
11) доноси одлуке и обавља и друге послове, у складу са законом о задругама и задружним правилима
Чланови управног одбора дужни су да врше своју функцију савесно, поштено и одговорно према задрузи, са пажњом доброг привредника и у складу са интересима задруге и задругара. Чланови управног одбора одговорни су, у складу са законом, за штету коју проузрокују задрузи.
Роберт Ширтов ДВМ сци

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.500 sekundi
Powered by Kunena Forum